Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mos.bip.um.szczytno.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.:
·  pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
·  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
·  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
·  opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-10-21
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mos.miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Jowitą Drężek, e-mail: mos@um.szczytno.pl, tel. +48 89 676-08-70
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie,
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej,
4. sposób kontaktu.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Jowita Drężek
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
mos@um.szczytno.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 89 6760870

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie mieści się przy ul. Sienkiewicza 1.

Budynek Urzędu  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek usytuowany jest w ścisłym centrum miasta Szczytno.
Dojazd od ulicy Henryka Sienkiewicza bądź korzystając z przyległego parkingu na ul. Plac Juranda.
Do siedziby Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 
– linia nr 1- przystanek przy ul. Kasprowicza (przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3)
- przystanek przy ul. Odrodzenia (przy banku Millenium)
– linia nr 2 i 3- przystanek przy ul. Sienkiewicza (przy Sądzie Rejonowym)
- przystanek przy ul. Sienkiewicza ( przy Urzędzie miejskim w Szczytnie)
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Budynek Urzędu Miejskiego w Szczytnie posiada cztery wejścia.
Wejście główne z podjazdem dla wózków inwalidzki lub dziecięcych
Wejścia A,B i C nie dostosowane dla osób z z niepełnosprawnością ruchową.
Najłatwiej dotrzeć do Urzędu – poprzez bramę główną na dziedziniec - który usytuowany jest od strony ul. Sienkiewicza. Jest też drugie wejście od ul. Kasprowicza, jednakże wymaga pokonania dużej ilości schodów.
Na terenie parkingu na dziedzińcu wydzielono i oznaczono 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
Ze względu na zabytkowy charakter siedziby Urzędu drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane. Przed wejściem głównym, po lewej stronie znajduje się dzwonek przekierowany do Biura Obsługi Interesanta (BOI). Pracownicy BOI zobligowani są do pomocy w dostaniu się do Urzędu dla osób wymagających takowej pomocy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Korytarze w budynku mają szerokość ok. 2,30 cm, a podłogi są płaskie, bez progów co umożliwia poruszanie się osób na wózkach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym
umówieniu się.

Budynek: Baza Wodna ul. Spacerowa 2
Budynek posiada dwie kondygnacje i usytuowany jest w centrum miasta.
Do Bazy MOS można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 
– linia nr 1- przystanek przy ul. Kasprowicza (przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3)
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od ul. Spacerowej oraz drugie od strony jeziora. Oba Wejścia umożliwiają wjazd wózkom inwalidzkim.
Drzwi wejścia głównego i tylnego nie są zautomatyzowane.
Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W przypadku potrzeby załatwienia spraw na piętrze, pracownicy MOS wzywają pracownika merytorycznego do obsługi osoby potrzebującej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W pobliżu budynku nie ma parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Budynek: Pawilon Sportowy ul. Ostrołęcka 2
Budynek posiada trzy kondygnacje i usytuowany jest poza centrum miasta.
Do Pawilonu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 
– linia nr 1- przystanek przy ul. Broniewskiego (przy pętli)
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne bez schodów. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście drugie boczne ze schodami.
Drzwi wejścia głównego i bocznego nie są zautomatyzowane.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W przypadku potrzeby załatwienia spraw w budynku, pracownicy MOS wzywają pracownika merytorycznego do obsługi osoby potrzebującej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W pobliżu budynku nie ma parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Budynek: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Lanca 1
Budynek posiada jedną kondygnacje i usytuowany jest w pobliżu centrum miasta;
Na halę można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 
– linia nr 2 i 3- przystanek przy ul. Leyka (zjazd z ronda po prawej stronie)
-linia nr 2 i 3 - przystanek przy ul. Lanca ( przy placu zabaw )
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Lanca 1 trzecie z prawej
Wejście posiada schody z poręczami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
Drzwi wejścia są zautomatyzowane.
Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze, nie ma możliwości wjazdu na trybuny.
W budynku nie ma windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na parterze;
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.


Budynek: Obiekt sportowy ul. Śląska 10
Budynek posiada dwie kondygnacje i usytuowany jest w pobliżu centrum miasta;
Na obiekt można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 
– linia nr 3- przystanek przy ul. Sienkiewicza (przy ZS nr 1)
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Do budynku prowadzi jedno wejście, które posiada schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich;
Drzwi wejściowe nie są zautomatyzowane.
Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze, nie ma możliwości wjazdu na piętro.
W budynku nie ma windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W pobliżu budynku nie ma parkingu z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
• Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
·  pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
·  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
·  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
·  opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.10.21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mos.miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %.
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: